Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Door toegang te krijgen tot deze website gaat u akkoord om gebonden te zijn door deze website Algemene Voorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van de toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden om deze site te gebruiken of toegang te krijgen. De materialen op deze website zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik de licentie

1. Er wordt toestemming verleend om één exemplaar van de materialen (informatie of software) tijdelijk te downloaden op nl.macfixy.com’s website voor persoonlijke, niet-commerciële overgangsopdrachten. Dit is de toekenning van een vergunning, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:

1. de materialen wijzigen of kopiëren;

2. Gebruik de materialen voor commercieel doel, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);

3. Poging om software op de website van nl.macfixy.com te decompileren of om te zetten.

4. Verwijder eventuele auteursrechten of andere eigendomsnotities van de materialen; of

5. Breng de materialen over aan een andere persoon of “spiegel” de materialen op een andere server.

2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreden en kan op elk moment door nl.macfixy.com worden beëindigd. Bij het beëindigen van uw weergave van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen in uw bezit, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

1. De materialen op de website worden geleverd “zoals het is”. Site geeft geen garanties, uitgedrukt of impliciet, en ontneemt hierbij en ontkent alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder garandeert nl.macfixy.com geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetsite of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op websites die verband houden met deze site.

4. Beperkingen

In geen geval zal deze site of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (met inbegrip van, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeien uit het gebruik of onvermogen om de materialen op nl.macfixy.com’s te gebruiken Website, ook al is nl.macfixy.com of een erkende vertegenwoordiger van nl.macfixy.com mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

5. Herzieningen en Errata

De materialen die op de website voorkomen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Site garandeert niet dat een van de materialen op haar website accuraat, compleet of actueel is. nl.macfixy.com kan op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen op de materialen op haar website. Site verbindt zich echter niet ertoe om de materialen te actualiseren.

6. Links

Site heeft niet alle sites geassocieerd met zijn internetwebsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden voor de site

Site kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Regelgeving

Eventuele vorderingen met betrekking tot de website van de Site zullen worden geregeld door de wetten van de staat Delhi, India, zonder inachtneming van zijn conflicten van de wet bepalingen.